Monday, October 24, 2011

ááááááá¶âááá¢âáááá»áâááááá¶ááâááááááá¸ááááá á¶â

​ម៉ោង ៦:00 ពេលពáŸ'រឹក​ពáŸ'រលឹá! ž˜ : ជា​អំឡុង​ពេលដែល​មិáž"​សមរមáŸ'យ​សមáŸ'រាáž"់​មáž"ុសáŸ'ស​យើង​áž"áŸ'រកáž"​កិចáŸ'ចការ​អáŸ'វី​ផáŸ'សេងៗ ​áž"៉ុáž"áŸ'មាáž"​ឡើយ តែ​ជា​ពេលវេលា​លáŸ'អ​ដែល​គេ​តáŸ'រូវការ​ដាស់​អារមáŸ'មណ៍​ផáŸ'លូវភេáž'​ឲáŸ'យ​ពុះ​ក​ ញáŸ'áž…áŸ'រោ​ល áž–áŸ'រោះថា​រាងកាយ​រáž"ស់​យើង​áž"ាáž"áž'áŸ'វើ​ការផលិត​អ័រម៉ូáž"​ភេáž'​áž'ុក​ឲáŸ'យ​ពីរ​ម៉ោង áŸ" អំឡុង​ពេលáž"េះ​សមរមáŸ'យ​áž"ំផុត​សមáŸ'រាáž"់​ការ​រួមភេáž'​ដោយសារ​អ័រម៉ូáž"​តេ​សáŸ'តូ​សáŸ'តឺ ​រ៉ូ​áž" (Testosteron) កើáž"ឡើង​ដល់​ពីá! žšâ€‹áž˜áŸ‰áŸ„ង​áž'ុក​រង់ចាំ​ជាស! áŸ'រ០áž…​ហើយ áŸ"​
+​កំណត់ចំណាំ : កុំ​ដាស់​អារមáŸ'មណ៍​ផáŸ'លូវភេáž'​áž"áŸ'រញាáž"់áž"áŸ'រញាល់​ពេក áž–áŸ'រោះថា​អំឡុង​ពេលáž"េះ​រាងកាយ​កំពុង​សáŸ'ពឹក​សáŸ'ážšáž–áž"់​áž"ៅឡើយ áŸ" តáŸ'រូវ​áž"ំáž"ោ​ស​អងáŸ'អែល​សáž"áŸ'សឹមៗ ពេលáž"ោះ​ម៉ាស៊ីáž"​រាងកាយ​រáž"ស់​អáŸ'áž"កáž"ឹង​ដំណើរការ​យ៉ាង​លáŸ'អ ហើយ​ការ​រួមភេáž'​áž"ឹង​áž"áŸ'ážšáž–áŸ'រឹតáŸ'តáž'ៅ​យ៉ាង​គាáž"់ចិáŸ'ត​ពុំខាáž" áŸ"​
-​ម៉ោង ៨:00 កáŸ'áž"ុង​ថáŸ'ងៃ​សមáŸ'រាក​ចុង​សáž"áŸ'តាហ៍ : ជា​ថáŸ'ងៃ​ដែល​គេ​អាច​ដេក​ពូáž"​áž"ាáž"​ឆáŸ'អáŸ! ‚ត​ពេញភáŸ'áž"ែក ហើយ​អាច​áž'áž¼áž'ាត់​ដល់​ថáŸ'ងៃ​ដែល​áž'áŸ'វើការ​áž"៉ុáž"áŸ'មាáž"​ថáŸ'ងៃ​មកáž"េះ​áž"ាáž"​យ៉ាង​ áž‚áŸ'ážšáž"់គáŸ'រាáž"់​ផង ពេលវេលា​លáŸ'អ​áž"ែáž"​áž"េះឯង​ដែល​លោកអáŸ'áž"ក​អាច​áž"áž"áŸ'ថែម​ជីវិត​ផáŸ'អែមលáŸ'ហែម​áž"ៅលើ​គáŸ'រែ​ ជំáž"ួស​អាហារ​ពេលពáŸ'រឹក​áž"ាáž"​ហើយ áŸ" តáŸ'រូវ​ចងចាំ​ថា ការរួម​ភេáž'​កáŸ'áž"ុងអំឡុង​ពេលáž"េះ​អាចជួយ​ឲáŸ'យ​áž"áŸ'រព័áž"áŸ'áž'​សរសៃឈាម​រត់​áž"ាáž"​លáŸ'អជា​ង ​ការផឹក​កាហáŸ'វេ ឬ áž áž¼áž"​គុយáž'ាវ​áž'ៅáž'ៀត áŸ"​
+​កំណត់ចំណាំ : áž"áŸ'! រើការ​áž"áŸ'រលោម​លួងលោម​áž! ŠáŸ„យ⠀‹áž€áž¶ážšâ€‹áž¢áž„áŸ'អែល áž"áž·áž„ áž"áŸ'តូរ​វិáž'ីសាសáŸ'តáŸ'រ​ថáŸ'មីៗ​ខáŸ'លះ áž–áŸ'រោះថា អាចជួយ​ឲáŸ'យ​មាáž"​អារមáŸ'មណ៍​ហោះហើរ áž"áž·áž„ ដូច​áž"ាáž"áž'áž'ួល​áž"រិយាកាស​សáŸ'áž"េហា​ថáŸ'មី​ថáŸ'មើរ​អីចឹង​ដែរ áŸ"​
-​ម៉ោង ១៣:00 កáŸ'រោយ​áž"រិភោគ​អាហារ​ថáŸ'ងៃតáŸ'រង់ : áž–áŸ'រោះថា​អំឡុង​ពេលáž"េះ រាងកាយ​រáž"ស់​អáŸ'áž"ក​កំពុង​áž"ំពេញ​តួáž"ាáž'ី​យ៉ាងសកមáŸ'ម​កáŸ'áž"ុ​ការ​កិáž"​រំលាយ​អាហារ ដូចáž"េះ​មិáž"​ផáŸ'តល់​លáŸ'អ​កáŸ'áž"ុងការ​រួមភេáž'​áž'េ គឺ​តáŸ'រឹមតែ​ដេក​ឱáž"​áž"áŸ'រឡែង​áž! ‚áŸ'áž"ា​ជាការ​គáŸ'ážšáž"់គáŸ'រាáž"់​ហើយ áŸ"​
-​ម៉ោង ១៥:00 កáŸ'áž"ុងអំឡុងពេល​រសៀល មាáž"​ភាព​រ៉ូ​មែáž"​áž'ិ​ក​មិáž"​ចាញ់​ពេលពáŸ'រឹក​áž'េ : áž–áŸ'រោះថា​រាងកាយ​មាáž"ការ​áž"ញáŸ'ចេញ​អ័រម៉ូáž" Endorphine ដែលជា​អ័រម៉ូáž"​ផáŸ'តល់​សេចកáŸ'តីសុខ​ចáŸ'ážšáž¾áž"យ៉ាង​ពិសេស áŸ" ដូចáŸ'áž"េះ​áž"ើ​មាáž"ការ​រួមភេáž'​ពិតជា​ផáŸ'តល់​ភាព​សុខ​សáŸ'រួល​áž"ំផុត áŸ"​
សáŸ'តáŸ'រី​áž"ុរស​áž"ើ​ចង់​សáŸ'វែងរក​ពេលវេលា​ការរួម​ភេáž'​ឲáŸ'យ​áž"ាáž"សមáŸ'រេច​ជោគ​ជ័​៧ ហើយ​ផáŸ'តល់​សេចក! áŸ'តីសុខ​áž"ំផុត​គឺ​ពេលវáŸ! áž›áž¶â €‹áž"េះឯង áŸ"​
-​ម៉ោង ២១:០០ កáŸ'áž"ុងអំឡុង​យáž"់​មិáž"​ជáŸ'រៅ​ពេក​áž"ែáž"áž"េះ រាងកាយ​áž"ឹង​ផលិត​អ័រម៉ូáž"​ផáŸ'តល់​សេចកáŸ'តីសុខ : តាម​អáŸ'áž"កជំáž"ាញ​áž"ាáž"​ឲáŸ'យ​ដឹងថា ពេលវេលា​áž"េះ​ក៏​ផáŸ'តល់​ភាព​ល​កáŸ'អ​áž"ំផុត​មួយáž'ៀត​សមáŸ'រាáž"់​ការផáŸ'តល់​សេចកáŸ'តីសុខ​ ពេញáž'ី​áž"ៃ​ការ​រួមភេáž'​ដែរ áŸ"​
តáŸ'រូវ​ចាáž"់ផáŸ'តើម​ដោយ​ភាព​រ៉ូ​មែáž"​áž'ិ​ក​ដោ​áž"áŸ'រើ​កáŸ'លិáž"កáŸ'រអូáž"​កáŸ'áž"ុង​áž"áž"áŸ'áž'áž"់ ឬ សáŸ'តាáž"់​áž"áž'​ចមáŸ'រៀង áž"áž·áž„ áž"áž"áŸ'áž'ាáž"់មក​តáŸ'រូវ​áž! …េះ​សáŸ'áž'ាáž"អងáŸ'អែល​គáŸ'áž"ា​យ៉ាង​ថáŸ'áž"ាក់ថáŸ'áž"ម​áž"ោះ សេចកáŸ'តីសáŸ'áž"េហា​រáž"ស់​អáŸ'áž"កáž"ឹង​ឆáŸ'លើយតáž"​យ៉ាង​ផáŸ'អែមលáŸ'ហែម áž"áž·áž„ áž"áŸ'រកáž"áž'ៅដោយ​ភាព​លáž"áŸ'លង់លáž"áŸ'លោច​រក​អáŸ'វី​មក​áž"áŸ'រៀáž"áž•áŸ'áž'ឹម​ពុំáž"ាáž"​ឡើយ áŸ"
To download the ááááááá¶âááá¢âáááá»áâááááá¶ááâááááááá¸ááááá á¶â just Right Click on the image and click "Save As". You can use the HD backgrounds theme for desktop and laptop wallpaper,website backgrounds wallpaper,PowerPoint backgrounds wallpaper and lots more.