Monday, October 24, 2011

ááááááá¶âááá¢âáááá»áâááááá¶ááâááááááá¸ááááá á¶â

​ម៉ោង ៦:00 ពេលពáŸ'រឹក​ពáŸ'រលឹá! ž˜ : ជា​អំឡុង​ពេលដែល​មិáž"​សមរមáŸ'យ​សមáŸ'រាáž"់​មáž"ុសáŸ'ស​យើង​áž"áŸ'រកáž"​កិចáŸ'ចការ​អáŸ'វី​ផáŸ'សេងៗ ​áž"៉ុáž"áŸ'មាáž"​ឡើយ តែ​ជា​ពេលវេលា​លáŸ'អ​ដែល​គេ​តáŸ'រូវការ​ដាស់​អារមáŸ'មណ៍​ផáŸ'លូវភេáž'​ឲáŸ'យ​ពុះ​ក​ ញáŸ'áž…áŸ'រោ​ល áž–áŸ'រោះថា​រាងកាយ​រáž"ស់​យើង​áž"ាáž"áž'áŸ'វើ​ការផលិត​អ័រម៉ូáž"​ភេáž'​áž'ុក​ឲáŸ'យ​ពីរ​ម៉ោង áŸ" អំឡុង​ពេលáž"េះ​សមរមáŸ'យ​áž"ំផុត​សមáŸ'រាáž"់​ការ​រួមភេáž'​ដោយសារ​អ័រម៉ូáž"​តេ​សáŸ'តូ​សáŸ'តឺ ​រ៉ូ​áž" (Testosteron) កើáž"ឡើង​ដល់​ពីá! žšâ€‹áž˜áŸ‰áŸ„ង​áž'ុក​រង់ចាំ​ជាស! áŸ'រ០áž…​ហើយ áŸ"​
+​កំណត់ចំណាំ : កុំ​ដាស់​អារមáŸ'មណ៍​ផáŸ'លូវភេáž'​áž"áŸ'រញាáž"់áž"áŸ'រញាល់​ពេក áž–áŸ'រោះថា​អំឡុង​ពេលáž"េះ​រាងកាយ​កំពុង​សáŸ'ពឹក​សáŸ'ážšáž–áž"់​áž"ៅឡើយ áŸ" តáŸ'រូវ​áž"ំáž"ោ​ស​អងáŸ'អែល​សáž"áŸ'សឹមៗ ពេលáž"ោះ​ម៉ាស៊ីáž"​រាងកាយ​រáž"ស់​អáŸ'áž"កáž"ឹង​ដំណើរការ​យ៉ាង​លáŸ'អ ហើយ​ការ​រួមភេáž'​áž"ឹង​áž"áŸ'ážšáž–áŸ'រឹតáŸ'តáž'ៅ​យ៉ាង​គាáž"់ចិáŸ'ត​ពុំខាáž" áŸ"​
-​ម៉ោង ៨:00 កáŸ'áž"ុង​ថáŸ'ងៃ​សមáŸ'រាក​ចុង​សáž"áŸ'តាហ៍ : ជា​ថáŸ'ងៃ​ដែល​គេ​អាច​ដេក​ពូáž"​áž"ាáž"​ឆáŸ'អáŸ! ‚ត​ពេញភáŸ'áž"ែក ហើយ​អាច​áž'áž¼áž'ាត់​ដល់​ថáŸ'ងៃ​ដែល​áž'áŸ'វើការ​áž"៉ុáž"áŸ'មាáž"​ថáŸ'ងៃ​មកáž"េះ​áž"ាáž"​យ៉ាង​ áž‚áŸ'ážšáž"់គáŸ'រាáž"់​ផង ពេលវេលា​លáŸ'អ​áž"ែáž"​áž"េះឯង​ដែល​លោកអáŸ'áž"ក​អាច​áž"áž"áŸ'ថែម​ជីវិត​ផáŸ'អែមលáŸ'ហែម​áž"ៅលើ​គáŸ'រែ​ ជំáž"ួស​អាហារ​ពេលពáŸ'រឹក​áž"ាáž"​ហើយ áŸ" តáŸ'រូវ​ចងចាំ​ថា ការរួម​ភេáž'​កáŸ'áž"ុងអំឡុង​ពេលáž"េះ​អាចជួយ​ឲáŸ'យ​áž"áŸ'រព័áž"áŸ'áž'​សរសៃឈាម​រត់​áž"ាáž"​លáŸ'អជា​ង ​ការផឹក​កាហáŸ'វេ ឬ áž áž¼áž"​គុយáž'ាវ​áž'ៅáž'ៀត áŸ"​
+​កំណត់ចំណាំ : áž"áŸ'! រើការ​áž"áŸ'រលោម​លួងលោម​áž! ŠáŸ„យ⠀‹áž€áž¶ážšâ€‹áž¢áž„áŸ'អែល áž"áž·áž„ áž"áŸ'តូរ​វិáž'ីសាសáŸ'តáŸ'រ​ថáŸ'មីៗ​ខáŸ'លះ áž–áŸ'រោះថា អាចជួយ​ឲáŸ'យ​មាáž"​អារមáŸ'មណ៍​ហោះហើរ áž"áž·áž„ ដូច​áž"ាáž"áž'áž'ួល​áž"រិយាកាស​សáŸ'áž"េហា​ថáŸ'មី​ថáŸ'មើរ​អីចឹង​ដែរ áŸ"​
-​ម៉ោង ១៣:00 កáŸ'រោយ​áž"រិភោគ​អាហារ​ថáŸ'ងៃតáŸ'រង់ : áž–áŸ'រោះថា​អំឡុង​ពេលáž"េះ រាងកាយ​រáž"ស់​អáŸ'áž"ក​កំពុង​áž"ំពេញ​តួáž"ាáž'ី​យ៉ាងសកមáŸ'ម​កáŸ'áž"ុ​ការ​កិáž"​រំលាយ​អាហារ ដូចáž"េះ​មិáž"​ផáŸ'តល់​លáŸ'អ​កáŸ'áž"ុងការ​រួមភេáž'​áž'េ គឺ​តáŸ'រឹមតែ​ដេក​ឱáž"​áž"áŸ'រឡែង​áž! ‚áŸ'áž"ា​ជាការ​គáŸ'ážšáž"់គáŸ'រាáž"់​ហើយ áŸ"​
-​ម៉ោង ១៥:00 កáŸ'áž"ុងអំឡុងពេល​រសៀល មាáž"​ភាព​រ៉ូ​មែáž"​áž'ិ​ក​មិáž"​ចាញ់​ពេលពáŸ'រឹក​áž'េ : áž–áŸ'រោះថា​រាងកាយ​មាáž"ការ​áž"ញáŸ'ចេញ​អ័រម៉ូáž" Endorphine ដែលជា​អ័រម៉ូáž"​ផáŸ'តល់​សេចកáŸ'តីសុខ​ចáŸ'ážšáž¾áž"យ៉ាង​ពិសេស áŸ" ដូចáŸ'áž"េះ​áž"ើ​មាáž"ការ​រួមភេáž'​ពិតជា​ផáŸ'តល់​ភាព​សុខ​សáŸ'រួល​áž"ំផុត áŸ"​
សáŸ'តáŸ'រី​áž"ុរស​áž"ើ​ចង់​សáŸ'វែងរក​ពេលវេលា​ការរួម​ភេáž'​ឲáŸ'យ​áž"ាáž"សមáŸ'រេច​ជោគ​ជ័​៧ ហើយ​ផáŸ'តល់​សេចក! áŸ'តីសុខ​áž"ំផុត​គឺ​ពេលវáŸ! áž›áž¶â €‹áž"េះឯង áŸ"​
-​ម៉ោង ២១:០០ កáŸ'áž"ុងអំឡុង​យáž"់​មិáž"​ជáŸ'រៅ​ពេក​áž"ែáž"áž"េះ រាងកាយ​áž"ឹង​ផលិត​អ័រម៉ូáž"​ផáŸ'តល់​សេចកáŸ'តីសុខ : តាម​អáŸ'áž"កជំáž"ាញ​áž"ាáž"​ឲáŸ'យ​ដឹងថា ពេលវេលា​áž"េះ​ក៏​ផáŸ'តល់​ភាព​ល​កáŸ'អ​áž"ំផុត​មួយáž'ៀត​សមáŸ'រាáž"់​ការផáŸ'តល់​សេចកáŸ'តីសុខ​ ពេញáž'ី​áž"ៃ​ការ​រួមភេáž'​ដែរ áŸ"​
តáŸ'រូវ​ចាáž"់ផáŸ'តើម​ដោយ​ភាព​រ៉ូ​មែáž"​áž'ិ​ក​ដោ​áž"áŸ'រើ​កáŸ'លិáž"កáŸ'រអូáž"​កáŸ'áž"ុង​áž"áž"áŸ'áž'áž"់ ឬ សáŸ'តាáž"់​áž"áž'​ចមáŸ'រៀង áž"áž·áž„ áž"áž"áŸ'áž'ាáž"់មក​តáŸ'រូវ​áž! …េះ​សáŸ'áž'ាáž"អងáŸ'អែល​គáŸ'áž"ា​យ៉ាង​ថáŸ'áž"ាក់ថáŸ'áž"ម​áž"ោះ សេចកáŸ'តីសáŸ'áž"េហា​រáž"ស់​អáŸ'áž"កáž"ឹង​ឆáŸ'លើយតáž"​យ៉ាង​ផáŸ'អែមលáŸ'ហែម áž"áž·áž„ áž"áŸ'រកáž"áž'ៅដោយ​ភាព​លáž"áŸ'លង់លáž"áŸ'លោច​រក​អáŸ'វី​មក​áž"áŸ'រៀáž"áž•áŸ'áž'ឹម​ពុំáž"ាáž"​ឡើយ áŸ"

0 comments:

Post a Comment